skoljobb.se

Att ställa rätt frågor är viktigare än att svara ”rätt”

Skolledarbloggen

Ett forskarkollegium under ledning av Universitetet i Nordland i Norge har på uppdrag av Nordiska ministerrådet genomfört en studie som påvisar att ett ökat bruk av test, så som PISA, i många fall leder till att faktakunskap och mekaniska färdigheter betonas på bekostnad av problemorienterad utbildning och kreativitet.

Samtidigt slår man fast att om de nordiska länderna ska kunna bevara sin konkurrenskraft i den globaliserade kunskapsekonomin så måste vi ha utbildningssystem som gör eleverna kreativa, flexibla och innovativa

Ibland kanske vi fokuserar för mycket på resultatet utan att ifrågasätta om det var en relevant frågeställning. När en elev fått alla rätt på provet - tolkas det per automatik som något positivt. Men det beror ju på frågornas svårighetsgrad och om man frågar efter "rätt" kunskaper och kompetenser. Det är kanske om detta debatten om skolan borde handla om.....

Till en artikel om studien