skoljobb.se

Nyheter

Rektorer vill jobba med utveckling och pedagogik

Arbetsmiljöverkets rapport visar att rektorer vill jobba mer med pedagogiskt ledarskap och utveckling istället för administration.

Det är nödvändigt att rektorerna får rätt förutsättningar att foku­sera på att utveckla skolan och det pedagogiska ledarskapet. Därför genomför alliansregeringen nu extra satsningar på rektorer. Det skriver riksdagsledamoten Margareta Pålsson (M).

Rektorer har en extremt hög arbetsbelastning. Många arbetar betydligt mer än 40 timmar i veckan och har upp till 70 personer underställda. Samtidigt vis­ar Arbetsmiljöverkets inspektioner att rektorerna lägger allt för mycket av sin tid på administrativa uppgifter.

Ur Arbetsmiljöverkets rapport kan man se att rektorerna är frustrerade över att inte kunna arbeta mer med det pedagogiska ledarskapet och utvecklingsarbetet. Rektorerna beskriver också att skol­anmälningar och svårare elevvårdsärenden har ökat och att det innebär ökad press.

Alliansregeringen tar rektorernas arbetsmiljö på allvar. En bra arbetsmiljö för rektorer är en förutsättning för en bra arbetsmiljö för alla elever och lärare. Det är också nödvändigt att rektorerna får rätt förutsättningar att fokusera på att utveckla skolan och det pedagogiska ledarskapet.

Det är extra viktigt med tanke på att flera studier visar att svenska elevers skolresultat sjunker. För att öka rektorernas förutsättningar att leda och utveckla skolan gör alliansregeringen flera saker:

Obligatorisk utbildning för nyanställda rektorer har införts
Utbildningen motsvarar 30 högskolepoäng, som rektorn läser under tre år. Förutom skoljuridik och myndighetsutövning läser man mål- och resultatstyrning samt skolledarskap. Staten satsar 100 miljoner kronor årligen för utbildningen. Att utbildningen blir obligatorisk gynnar rektorernas ställning och möjligheter att hantera sitt uppdrag. Det är också bra att även biträdande rektorer kan gå utbildningen.

Ett rektorslyft riktat till äldre rektorer införs
Rektorslyftet riktar sig till rektorer som genomgått den statliga befattningsutbildningen eller en äldre statlig rektorsutbildning. Därefter ska rektor ha arbetat minst ett år och ansvara för läroplansstyrd verksamhet. Rektorslyftet, som omfattar 7,5 högskolepoäng, bedrivs på avancerad akademisk nivå, och har fokus på pedagogiskt ledarskap inom kunskapsområdet styrning och ledning.

Men alliansregeringens satsningar på att utveckla rektorernas ledarskap räcker inte. Det är också viktigt att skolförvaltningarna blir bättre på att fånga upp och åtgärda bristerna i rektorernas arbetsmiljö. Arbetsmiljöverkets rapport visar att endast ett fåtal, 10 procent av de 52 besökta förvaltningarna, gör vad som krävs för att förebygga stressrelaterad och annan psykosocial ohälsa hos rektorerna.

Ett första steg är att se till att rektorn får förutsättningar att utöva det pedagogiska ledarskapet. Det görs enklast genom att mer rutinmässiga administrativa arbetsuppgifterna på en skola läggs på någon annan än skolledaren.

Ytterst är det den enskilda skolans utveckling och förmåga att bidra till en skola i världsklass som står på spel.