skoljobb.se

Eiraskolan söker Socialpedagog

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-20

Ansök nu

Eiraskolan söker Socialpedagog

Arbetsplatsbeskrivning

Eiraskolan är en välfungerande innerstadsskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 belägen på östra Kungsholmen med närhet till kommunikationer, stadens kulturutbud och parker. Vi har goda resultat vad gäller kunskaper och trygghet och högt söktryck. Vi arbetar i årskursindelade arbetslag i en lärande organisation där en mötesstruktur underlättar effektivt arbetslagsarbete och skolövergripande utvecklingsarbete. Vi har tre paralleller i alla årskurser.

Du kommer att vara en socialpedagog som arbetar i vår undervisningsgrupp Flexen för de elever som utmanar oss mest. I Flexen kommer du att arbeta nära den Utvecklingslärare som har verksamhetsansvar och ni blir det team som tillsammans med skolans elevhälsoteam kommer att stötta elever, vårdnadshavare och annan personal som klan behöva stöd kring lärmiljöer och det sociala samspelet.

Du kommer att tillhöra ett av arbetslagen på mellanstadiet där du tillsammans med de lärare och den personalen som finns runt våra elever skapare de bästa förutsättningar. Här får du en arbetslagstillhörighet och du får utvecklas i din yrkesroll med kollegial samplanering och ett öppet klimat där vi alla lär av varandra genom att lyfta goda exempel från verksamheten.
På Eiraskolan arbetar alla professioner systematiskt med att utveckla undervisningen i ett heldagsperspektiv. Detta för att nå alla elevers rättighet till utbildning och samtidigt värna om allas arbetsmiljö.

Vi har en lyhörd skolledning, ett välfungerande elevhälsoteam och fina resultat på medarbetarenkäter. Här finns en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.
Våra fokusområden det läsår som gått har varit differentierad undervisning utifrån ett heldagslärande, digital utveckling och PU/ÅP processen som ett aktivt arbete i arbetslaget med stöd från specialpedagogerna.
Vi kommer under nästa läsår fortsätta vårt arbete genom att arbeta med Skolverkets moduler kring "Specialpedagogik för lärande" i tillsammans med tankar kring UDL. Läs mer på http://eiraskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

I arbetet ingår att tillsammans med skolans Utvecklingslärare skapa de bästa förutsättningar för eleverna i skolans särskilda undervisningsgrupp kallad Flexen. Flexen är idag för elever i åk 4-6 som hela dagar eller delar av dagar behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisningen.

I uppdraget ingår att:

- stödja elever i Flexen och att kunna planera för och följa elever vid övergångar mellan Flexen och ordinarie undervisning
- ha höga förväntningar på elevernas förmågor och arbeta för att skapa förutsättningar som möjliggör att eleverna ska nå lägst E i betyg i årskurs 6
- att tillsammans med skolans Utvecklingslärare vara ansvarig för verksamheten i Flexen och dess organisation i samarbete med skolans elevhälsoteam
- organisera för ett framgångsrikt samarbete med vårdnadshavare
- organisera för ett framgångsrikt samarbete med mentorer och PREST-lärare
- organisera för att eleverna i Flexen fortsatt har kontakt med klass i samarbete med elevens mentor
- vara kontakten mellan skolan och berörda myndigheter
- organisera för Flexen vad gäller arbetsmiljö och beställningar
- i samarbete med elevers lärare och specialpedagoger skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram.

Som socialpedagog på Eiraskolan är det viktigt att du:

• Organiserar så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
• Skapar förutsättningar för elevernas sociala samspel.
• Gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar elevernas förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra.
• Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
• Ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
• Planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Har god vana att arbeta med IKT i undervisningen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt i din yrkesroll. Du är driftig, kreativ och klarar att arbeta självgående men trivs i nära samarbete med andra. När en situation behöver lösas gör du det på ett flexibelt, följsamt och konstruktivt sätt. Genom ditt goda omdöme, utåtriktade och sociala sätt har du lätt att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har skapat dig en god förståelse kring hur man tar till sig kunskap och är medveten om människors olika förutsättningar. Du leder och motiverar dina elever så att du skapar engagemang och delaktighet. Som skolans socialpedagog ser vi positivt på ditt stödjande arbetssätt gällande att motivera och stödja elever som riskerar problematisk skolfrånvaro.

Kvalifikationer

Ordningssinne, lyhördhet, flexibilitet, lösningsfokuserat förhållningssätt och en personlighet som är ödmjuk men tydlig. Att inte ta åt sig personligen i arbetet med elever. Att kunna se elevers förmågor och deras vilja att kunna. Att kunna se förbi det som hindrar eleven att visa sina förmågor och kunskaper. Inkännande och att ha lätt att byta spår vid snabba förändringar

Övrigt

Arbetet är till stor del under dagtid mellan kl.7.45-16.30. Undantag förekommer vid samtal med vårdnadshavare, verksamhetens möten och andra specifika tillfällen.

Dela detta jobb

Eiraskolan söker Socialpedagog

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen