skoljobb.se

Eiraskolan söker Utvecklingslärare

Ansök nu

Eiraskolan söker Utvecklingslärare

Arbetsplatsbeskrivning

Eiraskolan är en välfungerande innerstadsskola med elever från förskoleklass till årskurs 6 belägen på östra Kungsholmen med närhet till kommunikationer, stadens kulturutbud och parker.

Vi har goda resultat vad gäller kunskaper och trygghet och högt söktryck. Vi arbetar i årskursindelade arbetslag i en lärande organisation där en mötesstruktur underlättar effektivt arbetslagsarbete och skolövergripande utvecklingsarbete. Vi har tre paralleller i alla årskurser.

Du kommer att vara en utvecklingslärare som arbetar i vår undervisningsgrupp för de elever som har särskilda rättigheter och som utvecklar oss mest. Du kommer att tillhöra ett av arbetslagen på mellanstadiet där du tillsammans med de lärare och den personalen som finns runt våra elever skapare de bästa förutsättningar. Här får du en arbetslagstillhörighet och du får utvecklas i din yrkesroll med kollegial samplanering och ett öppet klimat där vi alla lär av varandra genom att lyfta goda exempel från verksamheten.

På Eiraskolan arbetar alla professioner systematiskt med att utveckla undervisningen i ett heldagsperspektiv. Detta för att nå alla elevers rättighet till utbildning och samtidigt värna om allas arbetsmiljö. Vi har en lyhörd skolledning, ett välfungerande elevhälsoteam och fina resultat på medarbetarenkäter. Här finns en trivsam och utvecklande arbetsmiljö.

Våra fokusområden det läsår som gått har varit differentierad undervisning utifrån ett heldagslärande, digital utveckling och PU/ÅP processen som ett aktivt arbete i arbetslaget med stöd från specialpedagogerna. Vi kommer under nästa läsår fortsätta vårt arbete genom att arbeta med Skolverkets moduler kring "Specialpedagogik för lärande" i tillsammans med tankar kring UDL.

Läs mer om skolan på http://eiraskolan.stockholm.se/

Arbetsbeskrivning

I arbetet ingår ett verksamhetsansvar för skolans särskilda undervisningsgrupp kallad Flexen. Flexen är idag för elever i åk 4-6 som hela dagar eller delar av dagar behöver ett mindre sammanhang för att tillgodogöra sig undervisningen.

I uppdraget ingår att:

- undervisa elever i Flexen och att kunna planera för och följa elever vid övergångar mellan Flexen och ordinarie undervisning
- ha höga förväntningar på elevernas förmågor och arbeta för att eleverna ska nå lägst E i betyg i årskurs 6
- vara ansvarig för verksamheten i Flexen och dess organisation i samarbete med skolans elevhälsoteam
- organisera för ett framgångsrikt samarbete med vårdnadshavare
- organisera för ett framgångsrikt samarbete med mentorer och PREST-lärare
- organisera för att eleverna i Flexen fortsatt har kontakt med klass i samarbete med elevens mentor
- vara kontakten mellan skolan och berörda myndigheter
- organisera för Flexen vad gäller arbetsmiljö och beställningar
- i samarbete med elevers lärare och specialpedagoger skriva pedagogiska utredningar och åtgärdsprogram

Som lärare på Eiraskolan är det viktigt att du:

• Leder och organiserar undervisningen så att en trygg lärandemiljö grundad på ömsesidig respekt och samarbete skapas.
• Ser formativ bedömning som en naturlig utgångspunkt för undervisningen.
• Gör eleverna delaktiga i planeringen och utvecklar elevernas förmåga att lära, självständigt likaväl som tillsammans med andra.
• Reflekterar över det praktiska arbetet på ett systematiskt sätt, både enskilt och tillsammans med kollegor.
• Ser det kollegiala lärandet som en självklar utgångspunkt för att skapa ny och fördjupad kunskap.
• Planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt.
• Har god vana att arbeta med IKT i undervisningen.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Som person är du trygg, stabil och har självinsikt i din yrkesroll. Du är driftig, kreativ och klarar att arbeta självgående men trivs i nära samarbete med andra. När en situation behöver lösas gör du det på ett flexibelt, följsamt och konstruktivt sätt. Genom ditt goda omdöme, utåtriktade och sociala sätt har du lätt att skapa och upprätthålla goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du har skapat dig en god förståelse kring hur man tar till sig kunskap och är medveten om människors olika förutsättningar. Du leder och motiverar dina elever så att du skapar engagemang och delaktighet.

Kvalifikationer

Ordningssinne, lyhördhet, flexibilitet, lösningsfokuserat förhållningssätt och en personlighet som är ödmjuk men tydlig. Att inte ta åt sig personligen i arbetet med elever. Att kunna se elevers förmågor och deras vilja att kunna. Att kunna se förbi det som hindrar eleven att visa sina förmågor och kunskaper. Inkännande och att ha lätt att byta spår vid snabba förändringar

Övrigt

Arbetet är till stor del under dagtid mellan kl.7.45-16.30. Undantag förekommer vis samtal med vårdnadshavare, verksamhetens möten och andra specifika tillfällen.

Dela detta jobb

Eiraskolan söker Utvecklingslärare

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen