skoljobb.se

Gröndalskolan söker skolkurator, under hösten på 100% därefter 40%

Regioner
Kategorier
Utgår

2021-06-18

Ansök nu

Gröndalskolan söker skolkurator, under hösten på 100% därefter 40%

Arbetsplatsbeskrivning

Gröndalsskolan är en liten F-5 skola som läsår 2021/22 inrymmer ca 360 elever fördelat på fem arbetslag. Vi en stor varierad skolgård och också nära till skog och mark. I Gröndalsskolan är samarbetet väl utvecklat från förskoleklass till årskurs fem. För att ge barnen helhetsperspektiv på sitt lärande är vårt arbetssätt undersökande och tematiskt. Under det tematiska arbetet samverkar hela arbetslaget, vi kan på detta sätt arbeta i mindre grupper vilket möjliggör ett praktiskt och upplevelsebaserat arbetssätt. Grunden till vårt värdegrundsarbete är den lösningsinriktade pedagogiken. Vi har sen i augusti 2018 startat en grundsärskola som omfattar skolverksamhet F-3 med tillhörande fritidshemsverksamhet. Vi strävar efter en ömsesidig inkludering där alla Gröndalsskolans elever kan hitta naturliga kontakter under skoldagen. Hela skolmiljön ska vara tillgänglig och öppen för alla.

Arbetsbeskrivning

Tjänsten är på 40 %, men under höstterminen 2021 är tjänsten på 100%, då 60% av tiden är avsatt för att arbeta fram och implementera ett årsjul för skolans hälsofrämjande psykosociala arbete.

Från vårterminen 2022 är tjänsten på 40 % , då vi hoppas att årshjulet är implementerat och tiden ägnas åt sedvanliga kuratorsuppgifter, men med fokus på det hälsofrämjande psykosociala arbetet.

Som kurator ingår du i skolans elevhälsoteam och i samverkan med övriga arbetar ni med att utveckla skolans arbetsmiljö för eleverna.

Skolkuratorn bidrar som skolans socialarbetare med psykosocial och social kompetens inom elevhälsans arbete på olika nivåer. Handledning och konsultation inom det psykosociala området innebär ett indirekt stöd i verksamheten både till enskilda och till grupper. Arbetet på en övergripande nivå omfattar ett strukturellt arbete i syfte att stärka skolan som miljö för lärande, hälsa och utveckling.

- Socialt utrednings/kartläggnings- och behandlingsarbete.

- Samtal med elever enskilt och i grupp, klassarbete.

- Dokumentation av arbetet med enskilda elever.

- Föräldrasamtal och nätverksmöten.

- Handledning och konsultation av skolpersonal.

- Ingå som en resursperson vid upprättande och implementering av handlings-planer i värdegrundsarbete och mot mobbning och andra kränkande handlingar.

- Arbeta med krishantering och konfliktlösning.

- Samverka med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri, habilitering, fritid och polis.

Kvalifikationer

Socionomutbildning 140 p

Skolkuratorsarbetet kräver en förmåga att hantera flera perspektiv i både det direkta elevarbetet och det indirekta förebyggande arbetet. Detta förutsätter ett brett register av arbetsmetoder och djupa kunskaper om barn och ungdomar och deras utveckling och deras situation i samhället. Det betyder djupa kunskaper i beteende- och samhällsvetenskap, sociallagstiftning och socialt behandlingsarbete. Kunskap inom den lagstiftning som styr skolverksamhet och sekretesslag är också viktigt. Vidare förutsätts en bred och fortlöpande uppdaterad omvärldskunskap.

Skolkuratorn måste självständigt ta ansvar för det egna professionella arbetet. På skolan finns ingen arbetsledning inom yrkesområdet. Det innebär att kurator, på bas av en dialog med rektor där arbetsområden prioriteras, själv leder och organiserar sitt arbete. Det ger stor handlingsfrihet men ställer också krav på gott omdöme. Det ställer också krav på att skolkurator tar ansvar för att bibehålla och fördjupa sin yrkeskompetens och sitt omvärldskunnande.

Övrigt

I Stockholms stad finns drygt 140 grundskolor och knappt 30 gymnasieskolor med olika inriktningar. Hos oss hittar du nya utmaningar utan att behöva byta arbetsgivare.

Dela detta jobb

Gröndalskolan söker skolkurator, under hösten på 100% därefter 40%

Stockholms stad - Utbildningsförvaltningen