skoljobb.se

 

Samordnande Skolläkare med ledningsuppgifter

Arbetsplatsbeskrivning

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad ansvarar för kommunal grundskola inklusive förskoleklass och fritidshemsverksamhet, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola. Inom förvaltningen finns avdelningen för stöd kring lärande och elevhälsa (ALE) som har till uppgift att på olika sätt stödja rektor i arbetet med att främja och underlätta elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Sedan mars 2019 är Skolhälsan och Elevhälsans professionsstöd en organisatorisk enhet inom ALE, Enheten för elevhälsa, med en enhetschef och en verksamhetschef enligt HSL. Skolhälsans verksamhetschef enligt HSL är läkare och medicinskt ledningsansvarig för Elevhälsans medicinska insats. Skolhälsans uppdrag är att leda och styra Elevhälsans medicinska insats (EMI) så att den upprätthåller hög kvalitet och patientsäkerhet.

Skolsköterskor samt en skolläkare med centrala uppdrag, verksamhetsnära systemförvaltare och objektspecialister inom det digitala journalsystemet PMO samt skolläkare ingår i enheten. Psykologer, kuratorer, specialpedagoger, studie- och yrkesvägledare arbetar också inom enheten.

I Skolhälsans uppdrag ingår även Specialisttjänstgöring i tilläggsspecialiteten skolhälsovård.

Arbetsbeskrivning

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta som skolläkare och som vill använda dina kunskaper till utvecklings- och ledningsarbete för elevhälsans medicinska insats. Du driver verksamhets- och utvecklingsfrågor tillsammans med verksamhetschef enligt HSL och implementerar utvecklingsinsatser i verksamheten.

Som skolläkare på Skolhälsan inom central förvaltning arbetar du tillsammans med övriga medarbetare med stöd och expertkunskaper till professionerna inom elevhälsans medicinska insats ute på skolorna. Du arbetar strukturerat och målinriktat utifrån givna uppdrag. Du är delaktig i att kontinuerligt uppdatera och utveckla stödet till EMI på skolorna i syfte att upprätthålla hög kvalitet och patientsäkerhet. I arbetet ingår;

- introduktion av nya skolläkare och skolsköterskor samt support, råd och stöd till skolläkare och skolsköterskor i det dagliga arbetet

- planering och genomförande av fortbildningsinsatser

- uppdatera och utveckla styrdokument och stödmaterial för EMI

- utvärderingar, resultatsammanställningar och kvalitetsarbete

- samarbete med elevhälsans professionsstöd (kuratorer, psykologer, specialpedagoger, studie-och yrkesvägledare)

- i övrigt arbetsuppgifter på uppdrag av enhetschef/verksamhetschef.

Under läsåret 2019/2020 kommer det att ingå i tjänsten att på deltid arbeta som skolläkare på kommunala grund- och gymnasieskolor.

Fr.o.m. läsåret 2020/2021 är tanken att det ska ingå i tjänsten att vara studierektor och handledare för ST-läkare i skolhälsovård samt vara handledare för grupphandledning av skolläkare.

Skolläkarens uppgift är att tillsammans med skolsköterskan arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Arbetet sker både på individ-, grupp- och organisationsnivå för att främja varje elevs hälsa, utveckling och lärande samt för att främja elevens kunskapsinhämtning och skolgång. Skolläkaren träffar alla elever i förskoleklass samt elever i alla åldrar för bedömning och ställningstagande bl.a. avseende behov av remiss för utredning av medicinska och psykiatriska tillstånd samt utvecklingsavvikelser/funktionsvariationer.

KvalifikationerKrav: Legitimerad läkare med specialistutbildning i barn- och ungdomsmedicin, allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och/eller skolhälsovård. Erfarenhet av arbete som skolläkare. Handledarutbildning.

Meriterande: Specialist i skolhälsovård, utbildning för och erfarenhet av att arbeta som studierektor, Folkhälsovetenskaplig utbildning och/eller erfarenhet av vetenskapligt arbete/forskning

Meriterande är även

- kunskap om föreskrifter och lagar för hälso- och sjukvård

- kunskap om lagar och föreskrifter som gäller elevhälsans medicinska insats

- erfarenhet av kvalitetsarbete, uppföljning och utveckling av hälso- och sjukvård

- kunskap om skolans uppdrag och styrdokument avseende elevhälsan

- erfarenhet av arbete med stöd, utbildning och handledning

- erfarenhet av och vilja att arbeta i team

- samarbetsförmåga

- självständigt kunna ansvara för vissa arbetsuppgifter

- använda digitala verktyg dagligen

- kunskap om och erfarenhet av arbete i digitalt journalsystem

- kommunikativ kompetens i tal och skrift

- personlig lämplighet

 

Samordnande Skolläkare med ledningsuppgifter

Regioner
Kategorier
Utgår

2019-09-04

Ansök nu

Dela detta jobb