skoljobb.se

Specialpedagog/speciallärare/logoped, tidsbegränsad anställning

Företag Mjölby kommun
Regioner
Utgår

2020-09-29

Ansök nu

Specialpedagog/speciallärare/logoped, tidsbegränsad anställning

Vi finns till för dem som bor och verkar i Mjölby kommun. Med drygt 27 900 invånare möter vi dagligen människor i olika åldrar och livssituationer, från barnet på förskolan till våra äldre på äldreboendet, från enmansföretagare till stora internationella företag. Våra 2500 medarbetare hjälper, stöttar och servar människor på ett eller annat sätt under hela deras liv. Vill du också bli en av oss?

Vill du vara med och utveckla elevhälsan i Mjölby?

I tjänsten som specialpedagog/speciallärare/logoped kommer du att ingå i Resursenhetens organisation, Mjölby kommuns centrala elevhälsa som består av skolpsykologer, skolkuratorer, specialpedagoger/logoped, skolsköterskor och skolläkare som jobbar i skolan på rektors uppdrag. På skolan arbetar elevhälsan tillsammans i elevhälsoteam (EHT) där även andra professioner ingår. Specialpedagogen har sin arbetsplats centralt. Mjölby kommuns resursenhet jobbar aktivt med utvecklingsfrågor för att skapa bättre förutsättningar för eleverna att nå målen.

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten består av två uppdrag fördelade på 50 % vardera inom den centrala elevhälsan. Det ena är ett övergripande specialpedagogiskt uppdrag riktat mot grundskolans årskurser F-9 samt fritidshem. Det andra är ett specialpedagogiskt uppdrag i kommunens tal- och språkteam. Båda uppdragen är i nuläget främst riktade mot några av skolorna i kommunen.

Det övergripande uppdraget går ut på att vara ett specialpedagogiskt stöd när det gäller att kartlägga hinder och möjligheter i skolmiljön och elevers behov av särskilt stöd. Du ska genomföra pedagogiska utredningar samt stötta skolenheternas pedagoger i upprättandet och genomförandet av åtgärdsprogram. Du ska ge handledning och konsultation till berörd personal i det pedagogiska arbetet på grupp och organisationsnivå i syfte att undanröja hinder för lärande. Du ska genomföra kompetensutvecklingsinsatser, hålla dig uppdaterad samt sprida aktuell forskning inom kompetensområdet till personal. Du ska följa upp, utvärdera och stödja utveckling av verksamhetens lärandemiljöer, genomföra och analysera utredningar samt föreslå lämpliga åtgärder.

Uppdraget i tal- och språkteamet består i att stötta och hjälpa personal som möter elever i språklig sårbarhet. Det kan handla om att vara ett stöd i att anpassa lärmiljön, undervisningen och bedömningsformer till elevernas språkliga förmåga. I uppdraget ingår också att i perioder arbeta språkutvecklande med elever enskilt eller i liten grupp samt att kartlägga elevernas språkliga förmåga. Kartläggningarna ska i första hand syfta till att hjälpa skolan i sitt fortsatta arbete med eleverna men kan också vara underlag för remisser som skickas till logopedmottagningen. Utöver detta ingår det i tjänsten att tillsammans med teamet erbjuda fortbildningar till personalen på kommunens skolor.

Du kommer i ditt arbete ingå i ett team för specialpedagoger i grundskolan och i teamet ingår personal som har både det övergripande specialpedagogiska uppdraget samt tal och språk- uppdraget. Teamet har regelbundna träffar och är ett bra stöd för att komma in i arbetet.

Utöver samarbetet med teamet ingår nära samarbete med övriga elevhälsans personal som skolpsykologer, skolkuratorer och skolsköterskor samt personal ute på skolorna.

Kontoret ligger i stadshuset varifrån uppdraget utgår.

KVALIFIKATIONER
Lärarutbildning med inriktning mot grundskolan samt specialpedagogisk påbyggnadsutbildning. Det är meriterande med en inriktning mot språk, alternativt en logopedutbildning med erfarenhet av att jobba med specialpedagogiska frågor.

Erfarenhet är meriterande.

Vi erbjuder möjlighet att prova på ett stimulerande jobb i en elevhälsa som jobbar tillsammans och har elevernas bästa i centrum.

ÖVRIGT
Mjölby kommun tillämpar rökfri arbetstid.

Dela detta jobb

Specialpedagog/speciallärare/logoped, tidsbegränsad anställning

Mjölby kommun